ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی | achieve | 4889

محقق گرامی سلام و عرض ادب. تنها راه برای دانلود ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی کلیک کردن بر روی دکمه دانلود است. پس همین الان دست به کار شوید و برای خرید اقدام کنید. موفق و موید باشید. نکته: بسیاری از کاربران اولین بار است که پرداخت اینترنتی دارند و نمی دانند برای این منظور به چه اطلاعاتی از کارت نیاز دارند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید با ما از طریق تلگرام تماس بگیرید تا مشکلتون رو حل کنیم.

درویش نشناخت نیز‬ ‫مهانی‬ ‫ساز‬ ‫بیاراست ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی چون بوستان خان خویش‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ‫گردن‬ ‫فراز‬ ‫مهان را همه کرد ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی مهمان خویش‬ ‫‪56‬‬ ‬‬ ‫پس‬ ‫وزان‬ ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ‫گنجها‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫گشادن‬ ‫همان‬ ‫همه‬ ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ‫گنج‬ ‫گنج‬ ‫را‬ ‫جامه‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ‫بر‬ ‫راگشادن‬ ‫گوهر‬ ‫فراز‬ ‫آراسته‬ ‫گرفت‬

ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

هدف از این پژوهش ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری می باشد که در آن به عوامل مستقیم و غیرمستقیم خواهیم پرداخت

مشخصات فایل

تعداد صفحات

132

حجم

619/375 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مقوله کارآفرینی سازمانی به عنوان يكي از موضوعات مهم همواره در حوزه مدیریت مورد توجه بوده است. به دلیل اهمیت موضوع در این تحقيق تلاش شد تا عوامل مختلفي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری تاثیر دارند، مورد بررسی قرار گیرند. اين عوامل عبارتند از:

انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده.

براي نشان دادن ارتباط ميان متغيرها 7 فرضيه مطرح گرديد. نتایج به دست آمده از آزمون مدل علّی تحقیق نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده به طور غیر مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت دارند و از طرف دیگر، متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند که این نتایج همسو با نتايج تحقيقات محققان پيشين از جمله فینی و دیگران (2012)، کوئه و دیگران (2012)، فریرا و دیگران (2012) و قنبری نژاد و دیگران (1391) است.

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل  به کار گرفته شده در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را به خوبی پیش بینی میکند و به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک ها کمک می نماید تا با شناسایی این عوامل به طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان بپردازند و از این طریق بتوانند مزیت رقابتی کسب نمایند. 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه    2

1-2- بیان مسأله    3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6

1-4- اهداف تحقیق    8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2 - اهداف فرعی  8 

1-4-3 - هدف کاربردی  8 

1-5- چارچوب نظری    9

1-6- فرضیه های تحقیق    10

1-7- تعریف متغیرها    10

1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها    11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها    13

1-8- قلمرو تحقیق    15

1-8-1- قلمرو موضوعی    15

1-8-2- قلمرو مکانی    15

1-8-3- قلمرو زمانی    15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 

2-1- مقدمه    17

2-2- کارآفرینی    17

2-3- ویژگی های کارآفرینان    18

2-4- سه موج در کارآفرینی    20

2-5- انواع كارآفريني    23

2-6- کارآفرینی سازمانی    23

2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني    26

2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    26

2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    27

2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    28

2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون30

2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني    31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی    32

2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني    34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    37

2-11-1- انگیزش    38

2-11-2- مهارت های فردی    39

2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده    40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده 40

2-11-5- نگرش    41

2-11-6- هنجارهای ذهنی    42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده    42

2-12- پیشینه تحقیق    43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 

3-1- مقدمه    47

3-2- فرآیند اجرای تحقیق    47

3-3- روش تحقیق    48

3-4- جامعه و نمونه آماری    48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها    49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه    50

3-6-1- روایی    51

3-6-2- پایایی    52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1- مقدمه    55

4-2- آمار توصیفی    55

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان    56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان    57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان    58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش    59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی    60

4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62

4-2-8- توصیف متغیر نگرش    63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی    64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها    67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها 68

4-5- شاخص های برازندگی مدل     69

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق    70

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق    73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1- مقدمه    76

5-2- نتیجه گیری    76

5-3- پیشنهادات تحقیق    77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    78

5-5- محدودیت های تحقیق    78

منابع و مآخذ

الف- فارسی    79

 ب- انگلیسی    84

پیوستها و ضمائم 88

چکیده انگلیسی     98

فهرست جداول 

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق     13  

جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق    43

جدول 3-1- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه     49 

جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه    50

جدول 3-3- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه    53 

جدول 4-1-  فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان     56 

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان    57

جدول 4-3- فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     58 

جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر انگیزش    59

جدول 4-5-  جدول توصیفی متغیر مهارت های فردی    60

جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61

جدول 4-7 – جدول توصیفی متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62

جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر نگرش    63

جدول 4-9-  جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی    64

جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65

جدول 4-11 – جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف      67

جدول 4-13- ماتریس همبستگی میان متغیرها    68

جدول 4-14- شاخص های نیکویی برازش مدل    69

جدول 4-15- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    70

فهرست اشکال

شکل 1-1-  مدل تحقیق      9

شکل 2-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    27

شکل 2-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    28

شکل 2-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    30

شکل 2-4- ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان    31

شکل 2-5- فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده    37

شکل 2-6- فرآیند کارآفرینی سازمانی اوکینب    34

شکل 2-7- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    37

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت     56

نمودار 4-2- نمودار ستونی سن    57

نمودار 4-3- نمودار ستونی سطح تحصیلات    58

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش    59

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی    60

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر حمایت محیطی ادراک شده    61

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر پویایی محیطی ادراک شده    62

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش    63

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی    64

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده    65

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی    66

👇محصولات مشابه با ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی👇

پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل زوجین طلاق پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی فینی و دیگران (۲۰۱۲) مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی پروپوزال ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری نوجوانان 44 صفحه پاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری نفت و گاز مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات روانی در زنان زندانی 36 صفحه خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس تحلیل تئوری های سازمان ومدیریت در آموزش عالی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب شناسی سازمانی 54 صفحه پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین پروپوزال امکان پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش 50 صفحه بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار مقایسه مدل های المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی در یک تیر لایه لایه تلسکوپی هوشمند پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی خزر تهران پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی ارغوان تهران پاورپوینت موزه هنر های معاصر تهران

👇کلمات کلیدی👇

کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني مدل های کارآفرینی سازمانی انواع مدل های کارآفرینی سازمانی پایان نامه کارآفرینی سازمانی دانلود پایان نامه کارآفرینی سازمانی پایان نامه در مورد کارآفرینی سازمانی