پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران | achieve | 5344

محقق گرامی سلام و عرض ادب. تنها راه برای دانلود پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران کلیک کردن بر روی دکمه دانلود است. پس همین الان دست به کار شوید و برای خرید اقدام کنید. موفق و موید باشید. نکته: بسیاری از کاربران اولین بار است که پرداخت اینترنتی دارند و نمی دانند برای این منظور به چه اطلاعاتی از کارت نیاز دارند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید با ما از طریق تلگرام تماس بگیرید تا مشکلتون رو حل کنیم.

درویش نشناخت نیز‬ ‫مهانی‬ ‫ساز‬ ‫بیاراست پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران چون بوستان خان خویش‬ ‫که‬ ‫بودند‬ پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران ‫گردن‬ ‫فراز‬ ‫مهان را همه کرد پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران مهمان خویش‬ ‫‪56‬‬ ‬‬ ‫پس‬ ‫وزان‬ پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران ‫گنجها‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫گشادن‬ ‫همان‬ ‫همه‬ پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران ‫گنج‬ ‫گنج‬ ‫را‬ ‫جامه‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران ‫بر‬ ‫راگشادن‬ ‫گوهر‬ ‫فراز‬ ‫آراسته‬ ‫گرفت‬

پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران

هدف از این پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

13

حجم

103/9 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران

چکیده:  

در پژوهش حاضر  سعی بر آن شد تا تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه از نگاه نظری کنکاش گردد و در ادامه مدلی برای این مفاهیم ترسیم و به بررسی ابعاد مدل و روابط آن در کلیه مدیران شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه پرداخته شود.

ابزار گرد آوری داده ها، شامل دو پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی مدل SWOT  و ارزیابی عملکرد هرسی و گلداسمیت (1991) می باشد.

*** تعداد سوالات پرسشنامه 88  سوال می باشد

3-7. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

3-7-1.  اعتبار تحقیق [1] 

اعتبار در واقع به بررسی این سئوال می پردازد كه فرد آن چیزی را كه فكر می كند اندازه می گیرد، اندازه گیری می كند یا نه؟ (قاضی طباطبایی،1376: 13). مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد كه ابزار اندازه-گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون اگهی از اعتبار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و دیگران،1382: 170). به عبارت دیگر، منظور از اعتبار تحقیق،  میزان دقت شاخص ها و معیار هایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند (ساروخانی1380: 286). در این تحقیق برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق (پرسشنامه) از روش اعتبار صوری و سازه[2] استفاده شده است(دواس،1376: 64). برای اعتبار ابزار از روش اعتبار سازه استفاده شد که پس از تعیین متغیر-های  استراتژی های منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان و تعیین شاخص ها و گویه های برای آنها، با استفاده از  ضریب  آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل استراتژی منابع انسانی کل 84/0 و برای متغیر وابسته ارزیابی عملکرد کل 82/0 نشان داده شده است.

3-7-2.  پایایی تحقیق [3] 

منظور از پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج به دست آمده یکسان باشد(ساروخانی، 1380؛ 151). بنابراین، یکی از مسایلی که در ارزشیابی ابزار تحقیق اهمیت دارد، پایایی آن است. هر وسیله یا ابزاری که روایی آن پایین باشد، چیزی جز عوامل تصادفی را منعکس نمی سازد. چنین ابزاری نه با خودش همبستگی دارد نه با چیز دیگری. پایایی این است که اگر چیزی را به طور مکرر بسنجیم،  نتیجه یکسان باشد(چلبی،1380: 60). از میان همه روش های ممکن برای آزمون روایی استفاده از مشخصه های آماری پرسش های یک مجموعه که مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است،  استفاده از روش رایج برآورد ضریب پایایی است. ضرایبی  که از این طریق به دست می آیند چون بستگی به میزان هماهنگی آزمون ها از یک پرسش به پرسش دیگر دارند، شاخص ثبات یا هماهنگی درونی مواد آزمون و در واقع معرف میزان هم پوشی پرسش های مختلف آن از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است (همان،65).

در این تحقیق برای تعیین پایایی ابعاد استراتژی های منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان، پیش آزمونی در بین 15 نفر از مدیران شاغل در شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه كه عضو جامعة آماری بودند، به طور تصادفی اجرا شد. در استفاده از روایی[4]، میزان هماهنگی و همبستگی هر گویه با مجموع گویه ها تعیین و سپس گویه های نامناسب حذف می  شوند. در این تحقیق، نیز برای  سنجش میزان روایی از روش همبستگی درونی گویه ها و همچنین آلفای کرونباخ که مبتنی بر ماتریس همبستگی گویه ای است و ضریب پایایی کل طیف را مشخص می کند، استفاده شده است. برنامۀ 18  SPSS علاوه بر محاسبۀ ضریب آلفا یا پایایی کل طیف، موقعیت تک تک گویه ها را از لحاظ نقش آنها در کاهش یا افزایش کلی مشخص می کند و بدین ترتیب، گویه های نامناسب که حذف آنها باعث افزایش ضریب پایایی کل طیف  می شود تعیین می-گردد. جدول (3-1) ضریب آلفای طیف های مورد استفاده در این تحقیق که به روش مقیاس لیکرت با پنج گزینه طراحی شده اند، نشان می دهد.

جدول شماره (3-1): ضریب آلفای کرونباخ برای تخمین پایایی طیف ها

آلفای کل    آلفای کرونباخ    تعدادگویه    ابعاد    مفهوم

84/0    79/0    19    نقاط قوت    استراتژی های منابع انسانی

    83/0    22    نقاط ضعف    

    86/0    14    فرصت ها    

    89/0    11    تهدیدها    

82/0    91/0    3    توانایی (دانش  مهارت)    ارزیابی عملکرد کارکنان

    83/0    4    وضوح (درک یا تصور نقش)    

    71/0    4    کمک(حمایت سازمانی)    

    76/0    4    انگیزه (انگیزش یا تمایل)    

    92/0    4    ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)    

    89/0    4    اعتبار(اعمال معتبر و حقوقی کارکنان)    

    78/0    3    محیط (تناسب محیطی)    

👇محصولات مشابه با پرسشنامه تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران👇

تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران پروپوزال تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران مبانی نظری تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران مبانی نظری تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان پروپوزال و طرح تفصیلی شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه ارزیابی عملکرد نظام مدیریت منابع انسانی از نظر کارکنان با تاکید بر عوامل درون سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مرکب ): مسأله تخمين پاورپوینت بررسی نظام اداری تطبیقی در کشور ژاپن ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال افسردگی اساسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساماندهی اسکان غیررسمی 145 صفحه شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام آن پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف) پاورپوینت آشنایی با حریم استحفاظی پروپوزال ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین مدیریت آموزشی و جایگاه آن در سازمان،نظام آموزشی و آموزشگاه های آزاد راهکار‌های ایران در برابر قدرت نرم خداشناسى از راه فطرت پاورپوینت تحلیل خانه اپرای هاربین چین پاورپوینت تعریف عده چیست

👇کلمات کلیدی👇

پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی مدل SWOT پرسشنامه مدل achieve پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی پرسشنامه هرسی و گلداسمیت