مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی | achieve | 15885

محقق گرامی سلام و عرض ادب. تنها راه برای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی کلیک کردن بر روی دکمه دانلود است. پس همین الان دست به کار شوید و برای خرید اقدام کنید. موفق و موید باشید. نکته: بسیاری از کاربران اولین بار است که پرداخت اینترنتی دارند و نمی دانند برای این منظور به چه اطلاعاتی از کارت نیاز دارند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید با ما از طریق تلگرام تماس بگیرید تا مشکلتون رو حل کنیم.

درویش نشناخت نیز‬ ‫مهانی‬ ‫ساز‬ ‫بیاراست مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی چون بوستان خان خویش‬ ‫که‬ ‫بودند‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ‫گردن‬ ‫فراز‬ ‫مهان را همه کرد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی مهمان خویش‬ ‫‪56‬‬ ‬‬ ‫پس‬ ‫وزان‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ‫گنجها‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫گشادن‬ ‫همان‬ ‫همه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ‫گنج‬ ‫گنج‬ ‫را‬ ‫جامه‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ‫بر‬ ‫راگشادن‬ ‫گوهر‬ ‫فراز‬ ‫آراسته‬ ‫گرفت‬

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

68

حجم

140/341 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 68

مخلوقات اجتماعی برای قدرت تشخیص انگیزه­ها، اهداف، امیال، اعتقادات و احساسات دیگران به یک مهارت ویژه و اساسی در زندگی نیاز دارند. به بیان دیگر به منظور هماهنگی بیشتر و فهم دیگران، به این مهارت نیاز دارند. این درجه از مهارت، معرفت و آگاهی به نوبه خود به افراد اجازه و امکان می­دهد که رفتار دیگران را پیش بینی کنند. دانشمندان نورولوژیست اجتماعی و شناختی به این مهارت ویژه و حیاتی توانایی ذهن می­گویند و آن را پایه موفقیت در روابط می­دانند(بارتزوهولاندر[1]، 2007).

اصطلاحتئوريذهن نخستین بارتوسطپریماكووودورف[2]درسال1978برايبررسیاینکهشامپانزه­هامهارتهايذهن­خوانیدارندیاخیر بهکاربردهشد (نقل از کاکوجویباری، شقاقی وبرادران، 1391).تئوريذهناصطلاحياستكهبهتواناييپيش بينيوشرحدادنرفتاربارجوعبهحالاتذهني اشارهدارد. این اصطلاح بهبدنهمنسجمدانشدرموردذهنانسانكهافرادبه طورعاديآنراكسبمي­کنند وبرايپيشبينيو شرحدادنرفتارخودشانوديگرانازآناستفاده مي­کنند،گفتهمي­شود (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389).

درادبياتپژوهشي،مترادفهاييمانندذهني­سازي،ذهن­خواني،روان­شناسيعامهودرك اجتماعي بهجاياصطلاح تئوريذهنبهكاررفتهاست.

ریشه­های این ظرفیت شناختی را می­توان در سالهای اولیه زندگی جستجو کرد. اگرچه کودکان در سالهای اول زندگی از ذهن خود و دیگران روز به روز بیشتر آگاه می­شوند، و بین مفردات آنها ارتباط برقرار می­کنند، اما تغییرات اساسی در درک نظریه ذهن در چهار سالگی اتفاق می­افتد. هنگامی که کودکان قادر می­شوند محتواهای ذهن دیگران را، به ویژه حالات باور را تفسیر کنند (هال و تاگر- فلاسبرگ[3]، 2003).

پژوهشگرانینظیربیوبوید[4](2007)، اعتقاد دارندکهتئوري ذهنهمگامباافزایشسندرکودکانپیشرفتمی­نماید؛بهطوريکهکودکاندرحدودسهسالگی،قادرهستندتابینآنچهدیگرانمی­خواهندامیالوآنچه دیگرانانجاممی­دهندرفتارهاپیوندبرقرارکنند،اماآنها قادربهدركماهیتباورهايدیگراننیستند. درحالیکه برخیازمتخصصانمعتقدندکهفرایندهايمربوطبهتئوري ذهنبهطورعمدهبادرونگراییمرتبطاستولیبهطور کلیاعتقادبرایناستکهاینتواناییحاصلهوشاجتماعی است. هوشاجتماعی،تواناییفرددرپیش بینییکدورهاز عمل،تشخیصبیناعمالخودودیگران،یادگیرياز راه تقلید،دركاحساساتوتواناییدرون­نگريرادربرمی­گیرد کهجزءدانشتئوريذهناست.

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند که تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند.

توانایی­هایی که رسماً با نظریه ذهن مرتبط هستند عبارتند از رشد اخلاقی، فهم توالی جهل و عقیده نادرست، تمایز ظاهر و واقعیت و به کاربردن اصطلاحاتی که بیان کنند حالت ذهنی هستند (حسن­زاده، 1384).

درک احساسات و توانایی درون­نگری برای داشتن تعاملات اجتماعی مؤثر و ضروری است. نظریه ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيشبينيو تغييررفتارديگراندستبزند (حسن زاده، 1384). به وسیله نظریه ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و.....) که علت اصلی اعمال هستند؛ تفسیر کرد. نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این نظریۀ ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

[1]. Bartz & Hollander

[2]. Premack & Woodruff

[3]. Hale &Tager-Flusberg

[4]. Bee & Boyd

فهرست مطالب

شناخت اجتماعی

تئوری ذهن

تعریف تئوری ذهن

مبانی نظری تئوری ذهن

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن

رویکردنظریه نظریه

نظریه پودمانی(مدولار)

رویکرد شبیه سازی

رویکرد پیمانه­ای

حالت­های ذهنی

بازنمایی و فرابازنمایی

تکالیف تئوری ذهن

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی­ها

هوش هیجانی

تعریف هوش هیجانی

ابعاد هوش هیجانی

مهارتهای هوش هیجانی

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی

نظریه­های هوش هیجانی

نظریه­های توانایی

نظریه­های ترکیبی

مدل­های هوش هیجانی

مدل توانایی مایر و سالووی

مدل ترکیبی گلدمن

مدل ترکیبی بار آن

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

تقویت هوش هیجانی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی

منابع

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های حل مسئله و هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و خلاقیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مدل های آن 66 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 33 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی 51 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناگویی هیجانی 34 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مولفه های آن 64 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیات مدیره مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های مهارت های ارتباطی 38 صفحه پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه پاورپوینت کارآفرینی در ایران پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه خلاصه کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا تالیف الکسی دو تو کویل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی 99 صفحه پایان نامه کارشناسی رشته اعضای مصنوعی با عنوان نانوتکنولوژی(کاربردهای مهندسی و پزشکی) سیستم حسابداری اندازه گیری با لیزر (انواع ترازها و شاقول های لیزری) پاورپوینت قانون اساسی چیست پاورپوینت مرز بین کشور ها پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم OLAP for Decision Support

👇کلمات کلیدی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی مبانی نظری پیشینه تحقیق تئوری ذهن هوش هیجانی